Platím kartou (držitel karty)

Platební karta zajišťuje pohodlný přístup k penězům držitele karty. Kartou je možné platit v obchodech nebo na internetu, v případě potřeby i vybírat hotovost po celém světě (bankomaty, služby cashback u vybraných obchodníků). Transakce provedené kartou je možné zkontrolovat na výpisu z (kartového / běžného) účtu nebo v internetovém bankovnictví (i s využitím chytrého mobilního telefonu).

Použití karty je bezpečné, Vaše platby a výběry chrání několik bezpečnostních prvků. Kartu tak můžete bez obav používat. 

Je však třeba vždy dodržovat pravidla bezpečného používání platební karty, zejména následující:

 • KARTA JE VÍC NEŽ HOTOVOST. K platební kartě se chovejte stejně jako k penězům. Buďte na ni opatrní a noste ji odděleně od dokladů. Platební kartu podepište ihned při převzetí do podpisového proužku. Po skončení platnosti se řiďte pokyny své banky. Neodevzdanou neplatnou kartu znehodnoťte.
 • DŮVĚRYHODNOST. Platební kartu používejte pouze na důvěryhodných obchodních místech (včetně internetových) a důvěryhodných zařízeních. Nemáte-li k obchodníkovi v kamenné prodejně důvěru, použijte k platbě raději hotovost. Pokud jde o e-commerce obchodníka, tak plaťte raději platební kartou, v případě že neobdržíte zboží, můžete transakci reklamovat u svého vydavatele (issuer).
 • REZERVACE HOTELŮ. Při rezervaci hotelu si vybírejte, pokud je to možné, takové rezervační agentury (www stránky) nebo hotely, které pro rezervaci nevyžadují CVV2/CVC2. Rezervace není platba a hotel tento údaj pro rezervaci nepotřebuje. Pokud je CVV2/CVC2 hotelem/rezervační agenturou vyžadováno, značně se tím zvyšuje riziko zneužití platební karty.
 • POZOR NA DOKUMENTY. Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty. Před vyhozením je roztrhejte nebo rozdrťte.
 • ZTRÁTA KARTY. Při ztrátě nebo odcizení platební karty/dat z platební karty (číslo platební karty, expirace, CVV2/CVC2) jednejte rychle a kartu ihned zablokujte u vydavatele, poté v případě krádeže kontaktujte policii. K zablokování použijte telefonní číslo určené vydavatelem.
 • INFORMUJTE SE. Některé vydavatelské banky poskytují k platebním kartám další doplňkové služby a produkty sloužící ke zvýšení bezpečnosti nebo zmírnění následků případného zneužití karty.
 • MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ. Dávejte pozor, do kterého zařízení svoji kartu zaregistrujete. Uživatel tabletu/smartphonu může provádět transakce na Váš účet. Mějte kontrolu nad mobilním zařízení, do kterého registrujete svou kartu.
 • REGISTRACE NA WEBU. Pozorně si přečtěte podmínky registrace, která vyžaduje zadání vaší karty. Často slibují služby zdarma a po „TRIAL“ období se začnou účtovat pravidelné poplatky.
 • NEVYŹÁDANÉ E-MAILY/SMS. Neotvírejte emaily od neznámých odesilatelů, neklikejte na neznámé odkazy a neodpovídejte na emailové/SMS výzvy k vyplnění dat o kartě, Vaše banka je má k dispozici a nepotřebuje si je od Vás žádat. Stejně tak nereagujte na výzvy ke změně údajů od elektronických peneženek a e-commerce obchodníků.
 • INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ. Připojujte se na internet pouze přes zabezpečené/důvěryhodné připojení
 • SDÍLENÁ PC – Nepoužívejte kartu na veřejných nebo sdílených počítačích/mobilních zařízeních
 • KONTAKT Z BANKY. Reagujte na kontakt z banky (telefonicky nebo sms). Banka ověřuje, že prováděné transakce jsou oprávněné.
 • KONTROLA ÚČTENKY. Zkontrolujte ve vlastním zájmu, zda jsou na ní veškeré údaje správně, např. placená částka.
 • ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O PLATBÁCH. Pokud Vaše banka tuto službu nabízí, doporučujeme nastavit si notifikace o platbách SMS/email.
 • ZABEZPEČTE SI PLACENÍ NA INTERNETU. Preferujte 3-D Secure zabezpečení pro transakce, které probíhají bez fyzické přítomnosti karty.
 • NEODKLÁDEJTE KONTROLU. Pečlivě kontrolujte na výpisech z banky případně v transakční historii transakce platební karty vůči prodejním a výplatním dokladům. Pokud zjistíte transakci, kterou jste neprovedli příp. se liší zaúčtovaná částka, kontaktujte ihned vydavatele karty a transakci reklamujte.
 • PLATBA KARTOU. Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Obchodník je oprávněn ověřit si vaši totožnost, proto s ním spolupracujte.
 • JAKO OKO V HLAVĚ. Stále si kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Platební kartu nikomu nepůjčujte ani nedávejte do zástavy. Pravidelně kontrolujte, že stále víte, kde kartu máte, i když ji nepoužíváte každý den.
 • OMEZENÍ VÝŠE VÝBĚRŮ HOTOVOSTI NEBO PLATEB A POČTU TRANSAKCÍ. Mějte nastavené limity odpovídající vašim potřebám. Limity, které Vám nastavila banka, si můžete snížit, případně zvýšit.
 • PIN JE KLÍČ K VAŠEMU ÚČTU. PIN uchovejte v naprosté tajnosti. PIN si nikam nezaznamenávejte! Za žádných okolností jej nesdělujte jiné osobě, bance ani policii či jiným orgánům. Pokud si PIN měníte, vytvořte bezpečnou kombinaci NEDOPORUČUJEME PIN: 1111, 1234  nebo rok narození etc…
 • ZADÁVÁNÍ PIN. PIN zadávejte vždy diskrétně. Dbejte na to, aby ho nemohl nikdo odpozorovat. Při zadávání PIN u bankomatu nebo terminálu zakryjte klávesnici tělem a volnou rukou i shora a zabraňte jeho odezření nebo snímání kamerou.
 • Zkontrolujte nastavení platební karty (limity pro výběr hotovosti a platby u obchodníků) a platnost (uvedena na kartě).
 • Uložte si do telefonu číslo na zákaznické centrum své banky, která kartu vydala.
 • Informujte banku o své cestě do zahraničí, pro cesty mimo Evropu.
 • Pokud máte více karet, doporučujeme si vzít záložní kartu nejlépe různých značek (např. VISA a MasterCard).
 • Informujte se, jaké výhody a možnosti Vám platební karta nabízí – cestovní pojištění, vstupy do letištních salonků, atd…
 • K rezervaci hotelu použijte takový hotel nebo rezervační stránky, které nepožadují při rezervaci hotelu CVV2/CVC2.
 • Při placení si zkontrolujte částku, kterou potvrzujete (souhlasí částka nákupu?).
 • Uschovejte veškeré účtenky (budete je potřebovat pro možné reklamace).
 • Pokud jste vyzváni k volbě měny v bankomatu, na platebním terminálu u obchodníka nebo v e-shopu, doporučujeme vybrat místní měnu. Tento kurz bývá výhodnější; volba Vaší domácí měny (CZK) není povinná a většinou bývá s nevýhodným kurzem.
 • Jakmile zjistíte ztrátu karty, ihned ji zablokujte na zákaznickém centru  Vaší banky.
 • Vždy si po svém návratu ze zahraničí zkontrolujte transakce platební karty na výpisu ze své banky.
 • jste dostali zprávu/notifikaci o transakci, kterou jste neprováděli?
  – Okamžitě kontaktovat svoji banku a vyjasnit si situaci, případně blokovat platební kartu.
 • obdržíte email/SMS/zprávu požadující vaše citlivá finanční data (číslo karty, expirace, atd.)?
  – Na email nereagovat a smazat ho, případně oznámit událost své bance.
 • jste poskytli někomu neznámému údaje o své kartě?
  – Okamžitě blokovat platební kartu.
 • jste kartu ztratili nebo Vám byla odcizena?
  – Okamžitě blokovat platební kartu.
 • jste na výpise z účtu našli transakci, kterou jste neprováděli?
  – Okamžitě blokovat platební kartu a reklamovat transakci.
 • chcete reklamovat transakci?
  – Informovat se na postup u své banky.              

Podvodné techniky

Podvodníci dočasně umístí speciální čtecí zařízení magnetického proužku karty v bankomatu/terminálu, aby zaznamenali bez vědomí držitele karty elektronické údaje z magnetického proužku. Ilegálně nainstalovaná miniaturní kamera, která je skryta nad klávesnicí, snímá zadávaný PIN. S padělanou kartou a s pomocí skutečného PIN mohou podvodníci následně provádět stejné transakce a ve stejném rozsahu na nečipových a contactless zařízeních jako právoplatný držitel karty, a to vše bez jeho vědomí.              

Při zadávání PIN zakrývejte klávesnici volnou rukou shora a tělem zamezte případnému odpozorování PIN přes rameno – TOTO JE NEJÚČINNĚJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ OCHRANA.

Před použitím bankomatu/terminálu zkontrolujte, zda nenese stopy neoprávněného zásahu. Pokud vám karta nejde snadno zasunout do štěrbiny nebo se kolem bankomatu pohybují podezřelé osoby, nepoužívejte jej a vyhledejte raději jiný bankomat.

Pokud se domníváte, že s bankomatem/terminálem bylo neoprávněně manipulováno, sdělte tuto skutečnost provozovateli bankomatu/terminálu, vydavateli karty nebo policii.

Podvodník instaluje do prostoru pro výdej hotovosti tzv. lištu, jež vypadá, jako originální součást ATM. Tato lišta má za úkol blokovat vydávanou hotovost a budit dojem, že výběr nebyl úspěšný. Jakmile klient vzdá další pokusy o získání hotovosti a odejde, podvodník odebere lištu i s blokovanou hotovostí.

Před použitím bankomatu zkontrolujte, zda nenese stopy neoprávněného zásahu. Pokud se na obrazovce bankomatu nezobrazí oznámení o zamítnutí transakce, okamžitě kontaktujte svoji banku a zkontrolujte prostor pro výdej hotovosti. V případě že jste nenašli nic nestandardního, peníze nevyjeli a transakce je Vám zaúčtována, informujte o této události banku a podejte reklamaci.

Podvodník vloží do štěrbiny čtečky karty technické zařízení, které zachytí a zadrží kartu klienta (tzv. Libanonská smyčka). Podvodník vystupuje jako náhodná “dobrá duše” předstírající snahu pomoci s řešením neobvyklé situace a zmanipuluje klienta k opětovnému zadání PIN, který si podvodník zapamatuje nebo zaznamená. Jakmile klient vzdá další pokusy o získání své karty a odejde, podvodník vyjme zařízení spolu s kartou. Neoprávněný výběr hotovosti pomocí získané karty a odpozorovaného PIN pak podvodník uskuteční okamžitě, často dříve, než držitel karty nahlásí ztrátu karty své bance. Mohou nastat situace, kdy je karta v bankomatu zadržena z kvalifikovaných důvodů. Držitel karty je však o tom vždy informován prostřednictvím obrazovky bankomatu.

Před použitím bankomatu zkontrolujte, zda nenese stopy neoprávněného zásahu. Pokud vám karta nejde snadno zasunout do štěrbiny nebo se kolem bankomatu pohybují podezřelé osoby, nepoužívejte jej a vyhledejte raději jiný bankomat. Sledujte a řiďte se výhradně pokyny na obrazovce bankomatu. Pokud se na obrazovce bankomatu nezobrazí oznámení o zadržení karty, nepředpokládejte, že se vaše banka automaticky dozví, že bankomat kartu zadržel.

Pokud jste začali používat bankomat a karta vám bez vysvětlení nebyla vrácena, okamžitě nahlaste zadržení karty své bance.

Jde o podvodnou techniku, která je používána na internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) v elektronické komunikaci. K nalákání důvěřivé veřejnosti komunikace předstírá, že pochází z populárních sociálních sítí, aukčních webů, e-commerce obchodníků, on-line platebních portálů, úřadů státní správy nebo od IT administrátorů.

Nikomu nesdělovat citlivé údaje – číslo platební karty, její expiraci,  CVC2/CVV2; přístupová práva do internetového bankovnictví atd. Na emaily/SMS nereagovat, neklikat na odkazy a emaily/SMS smazat.

Využívá speciální počítačové programy, které uživatele při přihlášení na eshop/ internetového bankovnictví přesměrují na stránky, jež sice vypadají jako požadované stránky, ale ve skutečnosti jsou pouze jejich napodobeninou. Zde pak klienta požádají o zadání citlivých údajů (všech přihlašovacích hesel a kódů, data z platební karty). Pokud tak klient učiní, mohou neoprávnění uživatelé tato data zneužít.

Jak takové podezřelé stránky poznat? Na první pohled tím, že se požadované stránky chovají nestandardně. Může požadovat po klientech údaje, které běžně nepotřebují. Pokud se tak stane, odhlaste se z aplikace a operaci ihned ukončete. Následně kontaktujte klientské centrum vaší banky. Na možné zneužití může upozorňovat také adresní řádek (tam, kde zadáváte webovou adresu). Pokud neobsahuje obvyklou webovou adresu, je to známka, že může jít o podvodnou webovou stránku. Vyplatí se také sledovat certifikát zabezpečení vaší banky a preferovat odkazy HTTPS.

Občas se může setkat s výrazem VHISHING. Takto je označovaná podvodná technika, jež je podobná PHISHINGu, ale podvodníci zde místo psané komunikace využívají telefonáty.